• darkblurbg

BesnijdenisPunt zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal BesnijdenisPunt zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities:

Betrokkene:                een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacy beleid ook wel Klant genoemd.

Persoonsgegevens:     alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacy verordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking:                elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke:     in dit privacy beleid te weten BesnijdenisPunt die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

 1. Door BesnijdenisPunt worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst voor de medische behandeling van Klanten, inclusief consulten en diagnostiek van klanten. De verwerking van uw gegevens is ook noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen, ter bestrijding van gezondheidsgevaar en met het oog op bedrijfsbelangen van BesnijdenisPunt.
 2. Deze Persoonsgegevens bestaan uit: NAW-gegevens, contactgegevens, BSN-nummers en algemene medische gegevens.
 3. BesnijdenisPunt vraagt middels dit privacy beleid expliciete toestemming aan de Betrokkene om de gegevens aan te leveren. Bij klanten jonger dan 16jaar wordt expliciete toestemming gevraagd van de gezaghebbende ouders en/of verzorgenden.
 4. BesnijdenisPunt verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  1. Gegevensverzameling via het internet zoals het invullen van een terugbelverzoek, vragenlijsten en/of contactformulieren;
  2. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt; uiteenlopende informatie over uw ziektebeeld, medicijngebruik, beroep, levensstijl (roken, alcohol- en drugsgebruik) etc. Ook verblijf in een buitenlands ziekenhuis valt hieronder. Dit noemen we de anamnese en doen we om een goede inschatting te maken van de beste behandeling, de risico’s en de verwachtingen, alle direct betrokken zorgverleners hebben toegang tot deze informatie.
  3. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.
  4. Indien u geen bezwaar maakt sturen wij uw huisarts/verwijzer een brief met de uitgevoerde behandeling en/of advies voor verder zorgverlening. Uw apotheek sturen wij een recept voor medicatie indien nodig.
  5. Wij vragen u vooraf toestemming om mee te doen met (digitale) onderzoeken waarmee we effect van de behandeling meten (PROM’s) en uw ervaringen (Prems. patiëntervaringsonderzoek). Door middel van een verwerkersovereenkomst met de externe partijen die deze onderzoeken uitvoeren is uw privacy gewaarborgd.
  6. Prikaccident is een verzamelnaam voor prik-, snij-, bijt-, spat- of krabongevallen, waarbij iemand in contact komt met het bloed of lichaamsvloeistof van een ander. Situaties waarbij onze medewerkers per ongeluk onbeschermd contact hebben met bloed, worden gemeld aan Prikpunt. Wij vragen dan uw medewerking om uw bloed te laten testen op o.a. besmetting met bijvoorbeeld hepatitis B, hepatitis C of HIV. Uitslagen van dit onderzoek worden vastgelegd in uw elektronisch patiëntendossier.

 

 

Artikel 3- Omgang met gegevens:

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door BesnijdenisPunt. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij BesnijdenisPunt, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij BesnijdenisPunt. BesnijdenisPunt zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.
 3. In het kader van interne en externe kwaliteitscontroles geven wij alleen inzage in dossiers waarvan de patiënt vooraf specifiek schriftelijk toestemming heeft gegeven. Dit is ook het geval bij kwaliteitsvisitaties door de beroepsgroep van de medisch specialisten. Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd kan aangekondigd en onaangekondigd inspecties uitvoeren in de kliniek. Op grond van wettelijke taak voor de Inspectie is hiervoor geen toestemming nodig van de patiënt, desondanks streven wij ernaar deze zoveel mogelijk anoniem te presenteren. De inspecteurs van IGJ hebben een beroepsgeheim.
 4. Incidenten, calamiteiten en bijzondere situaties;Voor een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg is het van belang om onbedoelde gebeurtenissen tijdens het zorgproces, die tot schade aan de patiënt hebben geleid of zouden kunnen leiden (‘incidenten’), te melden en te analyseren. Dit noemen we ook het VIM-systeem (Veilig Incidenten Melden).
 5. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt in uw elektronisch patiëntendossier vermeld wat er wordt aangetroffen en welke verklaringen er door de patiënt en/of ouders/verzorgers worden gegeven. Tevens worden vermoedens genoteerd zodat hier bij een volgend bezoek nogmaals op gelet kan worden. Bij blijvend vermoeden wordt dit vermoeden overgedragen aan uw huisarts of gemeld bij AMK/SHG.
 6. Soms zijn we verplicht om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U moet hierbij denken aan de NZa, politie en justitie, de FIOD-ECD. We controleren dan eerst het doel en controleren of deze aan de wet gestelde eisen voldoet. Wij volgen hierbij ook de door de artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) opgestelde richtlijnen.
 7. Op grond van de wet mag een arts zonder toestemming de patiëntgegevens beschikbaar stellen die nodig zijn om het incident te onderzoeken. De gegevens in het meldsysteem zijn niet openbaar, ook niet voor de patiënt. De gegevens kunnen alleen gebruikt worden door de personen die het incident behandelen. Het rapport van de bevindingen is voor intern gebruik; de patiënt krijgt geen kopie en heeft geen recht op inzage in dit rapport. U wordt wel geïnformeerd over het incident en de melding daarvan, dit wordt ook vastgelegd in uw dossier.
 8. Ernstige calamiteiten zijn wij verplicht te melden bij Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, hiervoor vragen wij geen toestemming. Bij mogelijke uitbraak van infectieziekten zijn wij verplicht uw gegevens door te geven aan de GGD.

 

Artikel 4- Doeleinden gegevens:

 1. BesnijdenisPunt gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van de dienst en het daarbij behorende contact tussen BenijdenisPunt en de Klant. Meer specifiek zijnde het aanmaken van een patiëntendossier en onderzoek -en behandeldossier welke logischerwijs voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten van BesnijdenisPunt.
 2. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden.

 

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan de minimale wettelijke bewaar termijn van 15 jaar, tenzij een wettelijke grondslag langere opslag vereist. Voor klanten jonger dan 18jaar dient het medisch dossier minimaal tot hun 34e levensjaar bewaard te worden.
 2. BesnijdenisPunt vraagt middels dit privacy beleid de toestemming aan de Klant om de contactgegevens maximaal 7 jaar te bewaren in het kader van het afhandelen van een klacht en het verbeteren van de dienstverlening. Door akkoord te gaan met dit privacy beleid verschaft de Klant deze toestemming.

 

Artikel 6- Beveiliging gegevens:

 1. BesnijdenisPunt treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
 2. BesnijdenisPunt neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.
 3. We gaan er bij BesnijdenisPunt van uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook eveneens voor derden die zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

 

Artikel 7- Rechten van Betrokkene:

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situaties waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van BesnijdenisPunt kan worden gevergd.
 2. De Betrokkene kan op ieder gewenst moment BesnijdenisPunt verzoeken via info@besnijdenispunt.nl, om de Persoonsgegevens van de Betrokkene te verwijderen.
 3. BesnijdenisPunt biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
 4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacy beleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

 

Artikel 8- Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.
 2. BesnijdenisPunt heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met relevante derde partijen wie toegang hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het verwerken van de gegevens van de patiënten.
 3. Doorgifte aan derden zal in ieder geval plaatsvinden in het kader van het behandelen van de patiënt en het verwezenlijken van het doel van de behandelingsovereenkomst en in kader van medische noodzaak of wettelijke verplichting ertoe.

Artikel 9- Contact en afhandeling klachten

 1. Voor de afhandeling van klachten of geschillen is het nodig dat externe klachtenfunctionaris of de geschillencommissie een afschrift van uw dossier met relevante informatie krijgt. Hiervoor vragen we eerst uw specifieke, schriftelijke toestemming.
 2. BesnijdenisPunt biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
 3. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 4. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@besnijdenispunt.nl

Artikel 10- Wijzigingen privacybeleid

 1. BesnijdenisPunt behoudt zich het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.


Artikel 11- Toepasselijk recht

 1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.